Постановление № 270

Постановление № 270 от 13 ноември 2009 г. на МС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
Препис


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 270
от 13 ноември 2009 година

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА
СЪБИРАНЕ НА ТАКСИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА, ЗА ИЗМИНАТО РАЗСТОЯНИЕ, ЗА ПОЛЗВАНЕ НА
ОТДЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ПО РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА И ЗА
СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА ИЛИ НА
ЧАСТИ ОТ ТЯХ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160 НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г. (ОБН., ДВ, БР. 64 ОТ
2008 Г.; ИЗМ., БР. 79 ОТ 2008 Г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

§ 1.
В чл. 3 думите „Национална служба „Полиция", Противо¬пожарната
охрана" се заменят с „Министерството на вътрешните работи".

§ 2. В чл. 8 ал. 2 се изменя така:
„(2) Агенция „Пътна инфраструктура" и Агенция „Митници"
осъществяват съобразно своите компетенции дейността по практическото
прилагане, въвеждането, функционирането и контрола на системите за
събиране на таксите по чл. 1."

§ 3. В чл. 12 ал. 3 се изменя така:
„(3) Годишната винетка е с валидност от 1 януари на текущата година, за
която е издадена, до 31 януари следващата година."

§ 4. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. Винетки могат да се закупуват от централното управление и от
областните управления на Агенция „Пътна инфраструктура", от специализираното
звено на Агенция „Митници" на граничните контролно- пропускателни пунктове или
от дистрибутори въз основа на сключен договор с Агенция „Пътна
инфраструктура".

§ 5. В чл. 49 думите „Национална агенция „Пътна инфраструктура" се
заменят с „Агенция „Пътна инфраструктура", на Агенция „Митници".

§ 6. В чл. 53 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите „на Национална служба „Полиция" - КАТ" се
заличават.
2. В ал. 4 думите „чрез специализираното й звено - управление
„Пътни такси и разрешителни" се заличават.
3. В ал. 5 думите „управление „Пътни такси и разрешителни" се
заличават.
4. В ал. 7 думите „граничните звена на Национална агенция „Пътна
инфраструктура" се заменят с „Агенция „Митници".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 7. Годишните винетки за 2009 г. се считат за валидни до 31 януари 2010 г.

§ 8. Навсякъде в наредбата думите „Национална агенция „Пътна
инфраструктура" се заменят с „Агенция „Пътна инфраструктура".

§ 9. Таксите, които се събират на съответния граничен контролно -
пропускателен пункт от специализираните звена на Агенция „Митници" по
Тарифата за таксите, които се събират от Национална агенция „Пътна
инфраструктура", приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2008 г.
(ДВ, бр. 79 от 2008 г.), се заплащат по сметка на Агенция „Митници".


МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Росен Желязков